تور از راه دور

 تور از راه دور

دوستان! من عرفاتم عرفات

بفرستید هزاراَن صلوات

گَرِتان هست َنیازی در دل

بفرستید پیامی خوشگل

به همین نامبر شخصی در زیر

گر جوان اید و یا حتی پیر!

شرح گوئید نیاز دلتان

حل کنم یحتملا مشکل تان

نام و تصویر و نشانی را هم

بفرستید به این جا با هم؛

این که هستید مجرد یا نه

داریوشید و یا فرزانه!

نام تان را به سرانگشتانم

بر دل خاک نویسم جانم

چو کنم پست به درگاه خدا

آن نیازی که شما گفته به ما

بعد از آن هست مرا یک خواهش

خواهشی ناب ز نفس سرکش

خوب دانید مجرد هستم

مجری ای خوب و سرآمد هستم

برویم کیش برای "اجرا"

صیغه ی عقد به جای اجرا!

بعد هم قاضی و انکار از ما

باز این مسئله تکرار از ما

تا که در زنده یکی برنامه

ریش بسیار و سیه هم جامه

باز یک دخترکی تور کنم

شهوت از خویش، چنین دور کنم

تو اگر از نژاد"جمشیدی"

عشق زین فاصله می ورزیدی

از ازل با "فر" و با کر "زادم"

امتحان لیک فراوان دادم

بارها نیز گزینش گشتم

صاحب دانش و بینش گشتم

آمدم تا به صدا و سیما

که نمی گشت دو چرخ اش بی ما

من همان مجری معروف ام من

"کرده ام" ز کرده مشعوف ام من!

/ 1 نظر / 20 بازدید
نوری نیا

جالب بود. کاش خودش هم بخواند